REKLAMA

poniedziałek, 14 grudnia 2009

C-295/05 - Asemfo vs. Fragsa

Sprawa C - 295/05

Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)- krajowe stowarzyszenie przedsiębiorstw leśnych

Przeciwko:
Administración dei Estado - administracji państwowej, w związku ze skargą kwestionującą reżim prawny, którym objęta jest spółka Transformación Agrańa SA (fragsa)

PRZEPISY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

1. Artykuł 86 ust. 1 WE, zgodnie z którym państwa członkowskie w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych i przedsiębiorstw, którym przyznają prawa specjalne lub wyłączne, nie wprowadzają ani nie utrzymują żadnego środka sprzecznego z normami traktatu WE, w szczególności z normami przewidzianymi wart. 12 WE oraz 81 WE-89 WE, nie ma niezależnego zakresu przedmiotowego, to znaczy, że należy go rozumieć łącznie z

odpowiednimi postanowieniami traktatu. (por. pkt 39, 40)

2. Dyrektywa Rady 92150 odnosząca się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi, dyrektywa 93/36 koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy i dyrektywa 93/37 dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane nie stoją na przeszkodzie ustanowieniu reżimu prawnego, który pozwala na to, by przedsiębiorstwo publiczne działające jako własna jednostka wykonawcza i służba techniczna szeregu organów administracji publicznej wykonywało czynności, nie podlegając regułom ustanowionym w tych dyrektywach, jeżeli, po pierwsze, dane organy administracji publicznej sprawują nad tym przedsiębiorstwem kontrolę analogiczną do kontroli, którą sprawują nad własnymi służbami, a po drugie, przedsiębiorstwo to wykonuje zasadniczą część swojej działalności na rzecz tych organów. (por. pkt 54, 55, 60, 62-65 i sentencja)

Streszczenie wyroku:

1. Konkurencja - Przedsiębiorstwa publiczne oraz przedsiębiorstwa, którym państwa członkowskie przyznają prawa specjalne lub wyłączne - Artykuł 86 WE - Zakres

(art. 86 ust. 1 WE)

2. Zbliianie ustawodawstw - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywy 92/50, 93136 i 93137 - Zakres stosowania (dyrektywy Rady 92/50, 93136 i 93137)

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 19 kwietnia 2007 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Dopuszczalność - Artykuł 86 ust. 1 WE - Brak niezależnego zakresu przedmiotowego - Dane pozwalające Trybunałowi udzielić użytecznej odpowiedzi na zadane mu pytania -Dyrektywy 92150/EWG, 93/36/EWG i 93/37/EWG - Uregulowania krajowe pozwalające przedsiębiorstwu publicznemu na wykonywanie na bezpośrednie zlecenie organów administracji publicznej czynności bez stosowania ogólnych reguł udzielania zamówień publicznych - Wewnętrzna struktura zarządzania - Przesłanki - Organ władzy publicznej musi sprawować nad odrębnym podmiotem kontrolę analogiczną do kontroli, którą sprawuje nad własnymi służbami ­Odrębny podmiot musi wykonywać zasadniczą część swojej działalności na rzecz organu lub organów administracji publicznej, które sąjego właścicielami.

W sprawie C-295/05

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2005 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 21 lipca 2005 r.

Brak komentarzy: